Skip to main content
Direct huren?
Bel: 0186 - 654553

VERHUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van Numatec Verhuur

Artikel 1
Algemene Bepalingen

 1. Onder verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Numatec Verhuur en de met haar gelieerde ondernemingen.
 2. Alle huur wordt aangegaan bij een door verhuurder en huurder afzonderlijk te ondertekenen overeenkomst (hierna te noemen: huurovereenkomst), waarop behoudens de in die overeenkomst vermelde bijzondere voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassingen zijn. Alle door de verhuurder gedane aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend, verhuurder is eerst dan gebonden nadat de door huurder ondertekende huurovereenkomst door verhuurder is ontvangen.
 3. Op alle door verhuurder aangegane huurovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de huurovereenkomst zullen worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, of de rechter die volgens de normale competentieregels bevoegd is, zulks naar keuze van verhuurder.
 4. Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maat- of gewichtsopgaven, schema's of bestekken, welke verhuurder verstrekt, blijven eigendom van verhuurder onder uitdrukkelijk voorbehoud van diens auteursrechten en met verbod deze zonder verhuurders schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
 5. Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheid of vermogen van het te verhuren materiaal en andere technische gegevens vanwege verhuurder versterkt, worden geacht slechts bij benadering te gelden: dergelijke opgaven en vermeldingen binden verhuurder slechts dan, wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

Artikel 2
Leveringen

 1. De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de huurovereenkomst gegeven omschrijving van de te verhuren goederen (hierna te noemen: het gehuurde).
 2. De aflevering en de teruggave van het gehuurde geschiedt ten bedrijven van verhuurde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het vervoer van het gehuurde naar en vanaf verhuurder geschiedt voor rekening en risico van huurder.

Artikel 3
Prijs

 1. Als huurprijs geldt de in de overeenkomst genoemde prijs. De huurprijs is gebaseerd op een achturig gebruik van het gehuurde gedurende de officiële werkdagen tijdens de huurperiode. Verlangt de huurder het gehuurde gedurende meer uren per dag en/of meer dagen per week te gebruiken, dan is huurder gehouden verhuurder hiervan in kennis te stellen en is verhuurder gerechtigd een hogere huurprijs in rekening te brengen.
 2. Voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst of voortijdige teruggave van het gehuurde geeft huurder geen aanspraak op vermindering van de huurprijs of schorsing van de overeenkomst, tenzij de oorzaak daarvan gelegen is in een defect van het gehuurde en dit defect in gevolg deze algemene voorwaarden voor rekening en risico van verhuurder komt.
 3. Wanneer een kostprijsbestanddeel van de door verhuurder opgegeven huurprijs tijdens de loop van een huurovereenkomst mocht worden verhoogd, heeft verhuurder het recht deze verhoging door evenredige verhoging van prijzen van materialen, lonen, omzetbelasting en andere rechten door te berekenen. Voor zover enige prijsbeschikking van overheidswege aan een dergelijke doorberekening in de weg zou staan, zal verhuurder gerechtigd zijn de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, zonder daartoe tot enige schadevergoeding jegens huurder verplicht te zijn.

Artikel 4
Duur

 1. De huur is aangegaan voor de in de huurovereenkomst genoemde termijn, waarbij de dag (en) waar op het gehuurde naar huurder wordt vervoerd, respectievelijk naar verhuurder wordt teruggevoerd, mede als huurdagen gelden.
 2. Bij huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan geldt voor beide partijen een opzegtermijn van tenminste drie werkdagen. Bij huurovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan is huurder verplicht aan verhuurder zo tijdig mogelijk mede te delen, waar het gehuurde voor teruglevering gereed staat, opdat verhuurder ervoor kan zorgen, dat het met de gebruikelijke middelen van vervoer nog voor 17.00 uur op de laatste dag van de huurovereenkomst bij verhuurder kan worden afgeleverd.
 3. Indien het gehuurde niet is terug geleverd na afloop van de termijn waarvoor de huur is aangegaan wordt een nieuwe huur geacht te zijn gesloten, voor dezelfde looptijd en onder dezelfde voorwaarden, tenzij verhuurde binnen een week na afloop van de eerst bedoelde huur daartegen bezwaar maakt.

Artikel 5
Betaling

 1. Verhuurder is steeds gerechtigd bij de aanvang of na het ingaan van de huurovereenkomst een waarborg- som van huurder te verlangen tot zekerheid van nakoming van huurders verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Betaling van een waarborgsom schort huurders verplichting tot betaling der huurpenningen niet op. Teruggave van de waarborgsom zal bij het einde der huur geschieden, doch eerst nadat huurder aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst heeft voldaan.
 2. Voor zover verhuurder niet van huurder vooruitbetaling van de huurprijs verlangt, geldt het volgende. Bij huurovereenkomsten voor een duur van minder dan een maand is de huurprijs verschuldigd terstond na beëindiging van de huur. Bij alle andere huurovereenkomsten is de huurprijs steeds per maand bij nabetaling verschuldigd, de laatste volle of gedeeltelijke maandtermijn terstond bij beëindiging van de huur.
 3. Alle door de huurder te verrichten betalingen aan verhuurder dienen te geschieden a contant ten kantore van verhuurder dan wel op een door verhuurder aangewezen bank of girorekening, zonder dat tegen enige betalingsverplichting schildvergelijking ingeroepen of korting toegepast kan worden. Eventuele reclames van huurder schorsen zijn betalingsverplichting niet. Bij nalatigheid in de betaling wordt huurder een rente verschuldigd van 1% per maand, vanaf 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 6
Gebruiksvoorwaarden

 1. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de daarvoor geldende bestemming en op plaatsen waar zulks veilig kan geschieden te gebruiken en daarbij de instructies of aanwijzingen hem door of vanwege verhuurder voor het gebruik en onderhoud van het gehuurde verstrekt nauwkeurig op te volgen en in het algemeen voor het gehuurde te zorgen als een goed huisvader.
 2. Huurder is verplicht aan verhuurdermede te delen op welke plaats het gehuurde zal worden geplaatst en/of gebruikt. Deze plaats behoeft verhuurders toestemming, bij gebreke waarvan verhuurder bevoegd zal zijn de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens huurders gehouden te zijn. In geen geval mag het gehuurde zonder verhuurders schriftelijke toestemming het Nederlands grondgebied verlaten. Verhuurder of de door hem aangewezen personen dienen te allen tijde vrije toegang tot het gehuurde te kunnen krijgen en in staat gesteld te worden door verhuurder nodig geachte werkzaamheden aan het gehuurde te verrichten.
 3. Huurder is niet bevoegd het gehuurde zonder verhuurders schriftelijke toestemming weder of onder te verhuren of op enigerlei andere wijze in gebruik af te staan.
 4. Huurder is niet bevoegd het gehuurde zonder verhuurders schriftelijke toestemming te beschilderen of aan enige aanduiding te voorzien, dan wel een vanwege verhuurder aangebrachte aanduiding of kenmerk van het gehuurde te verwijderen of aan het oog te onttrekken.
 5. Huurder is verplicht van iedere schade of defect aan het gehuurde terstond melding te doen aan verhuurder. Huurder is niet gerechtigd enige herstelling of bewerking aan het gehuurde door anderen dan verhuurder of door die aangewezen personen te doen verrichten.
 6. Indien tijdens de huur enige derde aanspraken op het gehuurde pretendeert dan wel enig beslag op het gehuurde onder huurder wordt gelegd, is huurder verplicht terstond aan verhuurder melding te doen van die omstandigheid.
 7. Huurder is verplicht bij aanvang van de huur voor eigen rekening een verzekeringsovereenkomst te sluiten en gedurende de huur gesloten te houden; op grond van welke verzekeringsovereenkomst in ieder geval verzekerd dienen te zijn schade aan en diefstal van het gehuurde, alsmede schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van het gehuurde door huurder. Bij gebreke van nakoming van deze verplichting vrijwaart huurder verhuurder voor alle aanspraken dienaangaande van derden.

Artikel 7
Aansprakelijkheid door schade

 1. Door de in ontvangst name van het gehuurde wordt huurder geacht te erkennen het gehuurde in goede staat geschikt voor overeengekomen gebruik te hebben ontvangen en te hebben kennis genomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van het gehuurde.
 2. Verhuurder verbindt zich de onderdelen van het gehuurde die defect mochten raken uitsluitend tengevolge van gebreken in het materiaal of van ondeugdelijke bewerking daarvan te herstellen of te vervangen, mits zodanig gebrek terstond schriftelijk door huurder is gemeld. Deze verplichting geldt niet voor het elektrische gedeelte van het gehuurde en voorts in het algemeen niet, wanneer het defect veroorzaakt kan zijn door of in verband met omstandigheden die aan huurder te wijten zijn zoals onoordeelkundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het gehuurde werd geleverd; onvoldoende onderhoud; gebruik van ongeschikte brandstof, energie of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of onvoldoende fundering van het gehuurde, verkeerd aansluiten van de spanningsbron en verder alle gevallen waarin de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Behoudens de hiervoor sub. b omschreven verplichtingen van verhuurder komen gedurende de huur alle risico's met betrekking tot het gehuurde en alle kosten van onderhoud en reparaties van het gehuurde voor rekening van huurder.
 4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn verhuurder en diens personeel nimmer aansprakelijk voor schade aan, door of in verband met het gebruik van het gehuurde ontstaan, ongeacht de oorzaak van deze schade en ongeacht of deze schade is ontstaan door de schuld van huurder of derden dan wel als gevolg van enig al dan niet verborgen gebreken van het gehuurde of overmacht. Huurder vrijwaart verhuurder en diens personeel voor vorderingen van derden ter zake van dergelijke schade.

Artikel 8
Wanprestatie van huurder

 1. in geval de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of
 2. beslag wordt gelegd op het gehele of gedeeltelijke vermogen van huurder, of
 3. huurder enige verplichting jegens verhuurde niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of nalaat factuurbedragen binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of
  huurder overgaat tot staking, stillegging, liquidatie of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk deel daarvan, heeft verhuurder door het enkele plaatsgrijpen van een der genoemde omstandigheden het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn verreist en zonder dat verhuurder daardoor tot vergoeding van enige schade gehouden is en onverminderd het recht van verhuurder vergoeding van schaden en interesses te vorderen. In genoemde omstandigheden zijn alle door huurder verschuldigde bedragen ineens en dadelijk opeisbaar. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het door huurder aan verhuurder verschuldigde komen ten laste van huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het door de Orde van Advocaten vastgestelde incassotarief:
  over de eerste € 2949,47 15%
  over het meerdere tot € 5899,14 10%
  over het meerdere tot € 14747,86 8%
  over het meerdere tot € 58991,43 5%
  over het meerdere 3%
 4. In geval verhuurder bij de huurovereenkomst een waarde van het gehuurde is opgegeven, zal bij totaal verlies van het gehuurde tijdens de huur, huurder tenminste deze waarde aan verhuurder verschuldigd zijn. Met totaal verlies wordt gelijk gesteld dermate ernstige beschadiging van het gehuurde, dat dit naar verhuurders oordeel niet voor herstelling in aanmerking komt.

Artikel 9
Teruggave

Bij de teruggave aan verhuurder zal het gehuurde worden nagezien door verhuurder, desverlangd in tegenwoordigheid van huurder. In geval verhuurder bevindt dat het gehuurde in beschadigde staat of niet compleet wordt afgeleverd, zal hij een staat van zijn bevindingen opmaken met zo geldelijke omvang der schade of vermissing, welke staat tussen partijen bindend is, zo hij niet binnen vijf dagen na kennisgeving aan huurder door deze wordt betwist, zulks onverminderd verhuurders recht tot berekening van een schade vergoeding wegens derving van het gebruik van het gehuurde gedurende deze termijn en de met het herstel of wederaanschaffing van het vermiste gemoeide tijd.

Artikel 10
Overmacht verhuurder

In geval van overmacht, waarmee gelijkgesteld worden alle omstandigheden die maken dat de uitvoering door verhuurder van de huurovereenkomst wordt belet en die door verhuurder redelijkerwijs niet beïnvloed kunnen worden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zulks naar zijn keuze en zonder dat verhuurder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 11
Slotbepaling

 1. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd komt mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en worden partijen, voor wat betreft de ongeldige bepaling(en), geacht datgene overeengekomen te zijn dat de strekking van de ongeldige bepaling(en) het meest nabij komt en in overeenstemming is met de wet.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden door middel van een schriftelijke, door huurder en verhuurder ondertekende, overeenkomst. Indien verhuurder heeft ingestemd met enig beding dat afwijkt van het in een of meer van deze voorwaarden geregelde, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

https://numatec.nl